Desenvolupament cluster indústria de l’esport a Catalunya

DESENVOLUPAMENT CLUSTER INDÚSTRIA
DE L’ESPORT A CATALUNYA

“Una de les iniciatives clusters més exitoses a nivell mundial definida des del mercat de manera innovadora i transversal”

DESCRIPCIÓ DEL CAS

Situació de partida: la Secretaria general de l’esport de la Generalitat planteja a Cluster Development com ajudar a desenvolupar la indústria vinculada al sector de l’esport. A partir d’aquest repte s’aplica de manera innovadora la metodologia de desenvolupament d’una iniciativa clúster a la indústria del sector de l’esport amb les seves principals etapes: mapeig de la industria, visió i estratègia de futur, pla d’accions, model de governança i posada en marxa de les accions.

El projecte va suposar fer un mapeig de més de 400 empreses que facturaven uns 4.000 M €. Es va treballar en entrevistes, grups de treball i presentacions públiques amb unes 70 empreses per definir uns reptes de futur i un pla d’accions. Cluster Development va coordinar tot el procés durant la fase de mapeig, visió i pla d’accions (2009) i va fer de cluster manager de la Iniciativa durant el primer any operatiu (2010) encarregant-se de la constitució de l’organització, la captació de socis i la posada en marxa de les primeres accions.

ÈXITS DEL PROJECTE

  • Va ser una definició innovadora de clúster a partir d’una tipologia de client comú (el practicant esportiu). El repte comú de les empreses era el client i no pas els processos productius (con solia ser en clusters industrials productius més tradicionals com tèxtil, alimentació o automoció).
  • Tot i ser un sector molt heterogeni en quant a processos productius i productes (des de roba esportiva, organitzadores d’esdeveniments, fabricants d’instal·lacions esportives..) es va aconseguir generar un “esperit de sector” a partir d’un rigorós anàlisi estratègic que va aglutinar a les empreses entorn de reptes comuns.
  • Va ser una Iniciativa clúster pionera a nivell mundial en el seu sector que ha estat objecte a posteriori de molts benchmarkings internacionals i altres iniciatives en altres països s’hi ha inspirat.
  • Va començar l’any 2010 a unes 30 empreses associades i ha tingut un creixement sostingut en socis (mes de 75 l’any 2018) havent executat més d’una trentena de projectes en tots aquest anys.
  • Ha liderat una xarxa europea de clusters de l’esport (EU4Sportclusters alliance, amb un clúster francès de Rhône Alpes) i un d’Holanda que van ser beneficiaris per part de la UE d’un projecte d’internacionalització de clusters per un import 750.000 €. La àrea de clusters de la UE el presenta com exemple de clúster exitós amb una definició innovadora, transversal i a la vegada de mercat.
  • Va suposar definir un model de governança del clúster exitosa que ja ha superat els 10 anys de vida. Els factors claus són un grup tractor líder de 10 empreses i institucions, un grup addicional de socis que participen en projectes (75 actualment) i una estructura de clúster management professional que ha anat creixent amb els anys.
  • En paral·lel es va definir un model d’execució de projectes, unes regles de treball pels socis i un esquema de finançament públic-privat on els socis aporten fons per finançar l’estructura i els projectes. Totes aquestes accions han garantit la continuïtat a llarg termini de la Iniciativa


NEWSLETTER