Sistema de seguiment, mesura i avaluació d’iniciatives cluster

SISTEMA DE SEGUIMENT, MESURA I
AVALUACIÓ D’INICIATIVES CLUSTER

“Sistema d’avaluació que permet conèixer el grau de desenvolupament de les iniciatives clúster”

DESCRIPCIÓ DEL CAS

Situació de partida: A Colòmbia s’han estructurat més de 80 iniciatives cluster al voltant del país. Per això des de la Red Cluster Colombia (conveni CPC – Innpulsa), s’identifica la necessitat de tenir informació homogènia que permeti monitoritzar el nivell de maduresa de les diferents iniciatives cluster del país, per estructurar estratègies d’impacte per al seu enfortiment.

El projecte té com a objectiu principal elaborar i posar en marxa un sistema de seguiment, mesura i avaluació que ofereixi evidències del grau de desenvolupament de les iniciatives cluster, a través de l’us d’indicadors. Addicionalment, dissenyar i posar en marxa una plataforma web, amb la finalitat de recol·lectar i processar la informació del Sistema, així com difondre’n els resultats.

ÈXITS DEL PROJECTE

  • 60 iniciatives cluster avaluades a cadascuna de les versions.
  • Desenvolupament d’una estructura d’avaluació d’iniciatives cluster replicable en el temps, pensada per governs nacionals o regionals, entitats públiques o privades regionals promotores d’iniciatives cluster i per a les pròpies iniciatives i els seus cluster managers. El Sistema és un instrument estratègic per a monitoritzar i avaluar la tasca de les iniciatives cluster, el qual permet la identificació d’àrees de millora per a la presa de decisions dels seus promotors i la estructuració de polítiques orientades al seu enfortiment.
  • Desenvolupament d’indicadors per avaluar la tasca de la gestió de la iniciativa, dels projectes implementats, de les empreses participants, de l’entorn i del cluster regional.
  • Implicar els diferents agents públics i privats participants: empreses, cluster manager i equip de gestió i entitats d’entorn. A lla darrera versió hi van participar més de 400 empreses i més de 130 entitats d’entorn.
  • Avaluar la performance de la iniciativa cluster i possibilitar la comparació amb la totalitat del cluster regional, a més de la comparativa amb iniciatives cluster del mateix sector econòmic.
  • Desenvolupar i implementar una plataforma web que permeti, en primer lloc, aplicar els qüestionaris per tipus d’usuari (cluster manager, empreses participants i entitats participants), en segon lloc, centralitzar la informació primaria i secundaria utilitzada i calcular els indicadors, i per últim, difondre els resultats a cadascun dels usuaris i promotors del sistema.
Tags:


NEWSLETTER